Mali Müşavir Raporu


                                                                              
                 

ANKARA, 29.01.2016

 

RAPOR SAYISI  : YMM-06103374-422-16/04

RAPOR EKLERİ : Raporun sonuna listelenmiştir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

 

 

 

İNCELEMEYİ YAPAN

 

YEMİNLİ MALİ

 

MÜŞAVİRİN

Adı  ve Soyadı

 Cemali ÖZKAN

Bağlı Olduğu Oda /
Oda Sicil No

 Ankara Y. M. M. O. / 1315

Büro Adresi

 Güvenevler Mah. Güneş Sok. No:3/7

06690 Kavaklıdere - Çankaya /ANKARA

Telefon Numarası

 (312) 466 64 00  (pbx)

Faks Numarası

 (312) 466 64 02

E – Mail Adresi

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

DAYANAK

SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi

28.01.2016

Sayısı

 YMM-06103374-16-D/650043

BAKANLAR KURULU

 

KARARI İLE VERGİ

 

MUAFİYETİ TANINAN

 

VAKFIN

Unvanı

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Adresi

Kocamustafapaşa Cad. Ertek Apt. No:88

Kat:1 D:3                       Fatih / İSTANBUL

Vergi Dairesi             

 Kocamustafapaşa

Vergi No                      

 206 004 9530

Faaliyet Konusu

Fakültede verilen tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Telefon No

 (212) 589 42 92 – 586 15 67 - 529 29 62

Faks No

 (212) 529 96 66 - 529 29 62

İNCELEME DÖNEMİ

 01.01.2015 - 31.12.2015

SONUÇ

 Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.

 

 

I-  GENEL BİLGİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, Kocamustafapaşa Caddesi, No:88 Ertek Apt. Kat:1 D:3 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyetini sürdürmekte olup, 1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin önderliğinde kurulmuştur.

Vakıf, 28.09.1989 gün 89/14601 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Bakanlar Kurulu’nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” statüsüne alınmıştır.

Vakfın kurucularının ad ve soyadları ile ikametgâh adresleri aşağıdaki gibidir.

A  D  I     V  E     S  O  Y  A  D  I

E  V     A  D  R  E  S  İ

Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ

Vefat Etti

Prof. Dr. Cem'i DEMİROĞLU

Vefat Etti

Prof. Dr. Derviş MANİZADE

Vefat Etti

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU

Vefat Etti

Prof. Dr. Dilek ÖNEL

Vefat Etti

Prof. Dr. Erol DÜREN

Söltaş Evleri No:1 Levent / İSTANBUL

Vakfın amacı, Vakıf Resmi Senedinin 4. maddesinde;

“- Günün ileri metotlarını izleyebilecek, yetenekli, Atatürk Devriminin ülkülerine bağlı, milli karaktere sahip öğrenci ve uzman yetiştirmek,

-      Fakülte araştırma gayretlerini maddi ve manevi desteklemek,

-      Konusunda uygun yayın yapmak,

-      Fakülte Sağlık tesislerinin (Cerrahpaşa Hastanesinin), gelişmesini, yeni cihazlarla donatılmasını ve gerekirse yenilerinin kurulmasını sağlamak,

-      Araştırma, teşvik, konferansına ve seminerler düzenlemek, uluslararası faaliyetlere iştirak etmek,

-      Türkiye'nin sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi yolunda çalışma yapmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek,”

şeklinde belirlenmiştir.

Vakfın, kuruluştaki ana mal varlığı raporumuza ekli 31.12.2015 tarihli bilançoda 404.764,13 TL görünmekte ise de bilançonun incelenmesinde de görüleceği üzere bugün itibariyle Öz Kaynak tutarı 850.515,13 TL’dir.

Vakfın organları, Vakıf Resmi Senedinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1. a)Mütevelliler Kurulu,
  2. b)Yönetim Kurulu,
  3. c)Denetim Kurulu,
  4. d)Müdürlük,
  5. e)Teftiş Makamı.

Vakfın Mütevelliler Kurulu, yukarıda belirtilen kurucu üyelerden yaşayanların dışında İstanbul Üniversitesi Rektörü veya belirleyeceği yardımcısı ile Fakülte Dekanı ve Fakülte bünyesinde mevcut tüm kürsülerin kürsü kurucularınca ve okul ve enstitülerin yönetim kurullarınca seçilen birer temsilciden oluşmaktadır.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

A  D  I     S  O  Y  A  D  I

G  Ö  R  E  V  İ

Prof. Dr. Özgün ENVER

Başkan

Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN

Başkan Vekili

Prof. Dr. Nail YILMAZ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Ayhan DEVİREN

Muhasip Üye

Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN

Veznedar Üye

Prof. Dr. Kamil KAYNAK

Üye

Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ

Üye

Prof. Dr. Erol DÜREN

Üye

Prof. Dr. Bora BARUTÇU

Üye

Vakfın, hizmet üzerine faaliyette bulunan bir iktisadi işletmesi bulunmaktadır. Bu iktisadi işletme kurumlar vergisi mükellefidir.

II-    USUL İNCELEMELERİ

Vakfın ve Vakfa bağlı ve ait iktisadi işletmenin (Hizmet İşletmesi) inceleme döneminde kullandığı yasal defterlerinin tasdik bilgileri ile muhasebe sorumlusu ve incelemenin yasal dayanağı ile ilgili bilgiler şöyledir.

A-   DEFTER TASDİK BİLGİLERİ

Vakıf tüzel kişiliğinin ve sahibi olduğu iktisadi işletmenin 2015 yılında kullandığı yasal defterlere ilişkin tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir.

1-    Vakıf Tüzel Kişiliği

 Y  A  S  A  L     D  E  F  T  E  R  İ  N

 T Ü R Ü

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ

YEVMİYE NO

Yevmiye Defteri

İstanbul 34. Noteri

22.12.2014

33182

Büyük Defter

İstanbul 34. Noteri

22.12.2014

33183

Envanter Defteri

İstanbul 34. Noteri

22.12.2014

33184

Karar Defteri

İstanbul 34. Noteri

12.12.2011

24431

2- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Hizmet İşletmesi

Y  A  S  A  L     D  E  F  T  E  R  İ  N

 T Ü R Ü

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ

YEVMİYE NO

Yevmiye Defteri

İstanbul 34. Noteri

22.12.2014

33179

Büyük Defter

İstanbul 34. Noteri

      22.12.2014

33180

Envanter Defteri

İstanbul 34. Noteri

22.12.2014

33181

Görüldüğü gibi, yasal defterlerin tamamı süresi içerisinde tasdik ettirilmiştir.

Ayrıca, defter kayıtları muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutulmuş olup bu kayıtların dayanağı olan belgeler de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçerli nitelikte görülmüştür.

B-   MUHASEBE SORUMLUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Vakfın ve sahibi olduğu iktisadi işletmenin muhasebe işlemleri, Vakıf bünyesinde İstanbul SMMM Odasının 2701 sicil numaralı üyesi SMMM Namık GÖKYAR tarafından bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

C-    İNCELEMENİN YASAL DAYANAĞI

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20. maddesinde, gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınabileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğinin “1.5 Gelirlerin Harcanma Şekli”  başlıklı bölümünde, “vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanun’un 20. maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerektiği” belirtilmiştir.

Bu bölümde ayrıca, vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarların hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamayacağı, ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanmasının olanaklı olduğu hususuna da yer verilmiştir.

Aynı Genel Tebliğin "3.2. Gönderilecek Mali Tablolar ve Raporlar” başlıklı bölümünde de “Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir tablosu ile yıllık faaliyetlerin kesin sonuçlarını gösteren kesin bütçenin birer örneğinin, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Maliye Bakanlığı’na gönderileceği, faaliyet raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğ esaslarına uygun olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerektiği, yeminli mali müşavire onaylattırılmadan gönderilen belgelerin hiç gönderilmemiş sayılacağı” açıklanmıştır.

Bu “Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu”, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20. maddesi ile yukarıda sözü edilen Genel Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine bir örneği ekli 28.01.2016 tarih ve YMM-06103374-16-D/650043 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi”ne dayanılarak düzenlenmiştir.

III-  HESAP İNCELEMELERİ

A-   VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ

1-   Yıl İçinde Elde Edilen Gelirler

Vakfın yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, inceleme döneminde Resmi Senedinde yazılı amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği görülmüştür. Vakfın gelirleri genel olarak kira, faiz, sosyal faaliyet gelirleri ve şartlı bağışlardan oluşmaktadır.

Vakıfça 2015 yılında elde edilen gelirler, kaynaklarına göre aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

GELİRİN TÜRÜ

TUTARI

Bağış Gelirleri

1.352.827,62

Faiz Gelirleri

      31.306,44

Kira Gelirleri

      74.309,70

Diğer Gelirler

             675,11

T  O  P  L  A  M

1.459.118,87

Görüldüğü üzere, Vakıf 2015 yılında 1.459.118,87 TL brüt gelir elde etmiştir.  

2-   Yıl İçinde Yapılan Harcamalar

Vakfın defter ve belgeleri üzerinde tarafımdan yapılan incelemeler sonucu aynı yıl içinde ana başlıklar itibariyle aşağıdaki harcamaların yapıldığı görülmüştür.

GİDERİN TÜRÜ

TUTARI

Yönetim ve İdame Giderleri

    335.599,92

Amaca Yönelik Giderler

 1.326.085,34

TOPLAM

1.661.685,26

Tablolardan da anlaşılacağı üzere, Vakıf Yönetimince yıl içinde yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara 335.599,92 TL, Vakıf amaçlarına yönelik harcamalara ise toplam 1.326.085,34 TL harcama yapılmıştır. Bu suretle yıl içinde yapılan harcamalar toplamı (335.599,92+1.326.085,34=) 1.661.685,26 TL olmuştur.

Buna göre, (1.459.118,87 – 1.661.685,26=) (-) 202.566,39 TL sonraki yıla gider fazlası olarak devretmiştir. Bu fazlalık tamamen yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecekken harcanmayan kısımdan oluşmaktadır.

2.1-   Yönetim ve İdame Giderleri

4962 sayılı Kanunun 20. maddesine ve 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de yapılan açıklamalara göre, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerdennetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecek tutar brüt gelirlerin (1/3)’ü kadar olup bu da (1.459.118,87x 1/3=) 486.372,96 TL’dir.

İnceleme döneminde yönetim ve idame giderlerine 335.599,92 TL harcanmıştır. Görüldüğü üzere, bu tutar yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin (335.599,92 / 1.459.118,87=) % 23’ine  karşılık gelmektedir.

Görüldüğü gibi, Vakıf yönetiminin yönetim ve idame giderlerine yasal olarak harcayabileceği tutarın (486.372,96 TL) oldukça altında bir tutarda (335.599,92 TL) harcama yaptığı görülmektedir.

Böylece, Vakıf Yönetiminin basiretli bir iş adamı gibi davranması sonucu bu dönemde yönetim ve idame giderlerine harcanabilecekken harcanmayarak vakıf amaçlarına harcanabilecek (486.372,96–335.599,92=) 150.773,04 TL tutarında bir ek kaynak yaratılmıştır. Yıl içinde de bu tutarın tamamı Vakıf amaçlarına harcanmıştır.

2.2-   Amaca Yönelik Harcamalar

Yukarıda anılan mevzuata göre yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az (2/3)’ünün resmi senette yazılı vakıf amaçlarına harcanması gerekmektedir.

Bu durumda, yıl içinde edilen brüt gelirlerin en az (1.459.118,87 x 2/3=) 972.745,92 TL’sinin amaçlarına harcamış olması gerekmektedir.

Bu dönemde, yıl içinde elde edilen gelirlerden Vakıf amaçlarına fiilen harcanan tutar 1.326.085,34 TL’dir. Bu tutar, yasal olarak harcanması gereken tutarın (1.326.085,34 – 972.745,92=) 353.339,42 TL üzerindedir.

Bu fazla harcamanın 150.773,04 TL’si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecekken harcanmayan gelir kısmından karşılanmıştır. Kalan kısım ise satıcılara borçlanılmıştır.

Amaçlara harcanan miktar, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin (1.326.085,34/ 1.459.118,87=) % 90,88’sine karşılık gelmektedir. Görüldüğü üzere, amaçlara yapılan harcama oranı, olması gereken oranın (% 66,67) oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Vakfın amaçlarına yönelik harcamalar; Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hizmet kalitesinin artırılması için yapılan tıbbi malzeme alımı, bakım onarım giderleri, burslar, gereksinim duyulan tıbbi personel ücretleri ve fakülteye demirbaş alımı gibi diğer harcamalardan oluşmaktadır.

Bu dönemde, 86 tıp fakültesi öğrencisine toplam 86.070,00 TL burs ödemesi olarak eğitim amaçlı harcama da yapılmıştır.

3-   Yıllık Brüt Gelirler ve Harcamalar İle İlgili Değerlendirme

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Vakfın 2015 yılı brüt gelirleri toplamı 1.459.118,87TL’dir. Yıl içinde yönetim ve idame giderlerine 335.599,92 TL, amaçlara ise 1.326.085,34 TL olmak üzere toplam (335.599,92 + 1.326.085,34=) 1.661.685,26 TL harcama yapılmıştır.

Raporun (III-A/2) bölümünde yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, önceki yıllarda olduğu gibi örnek bir tutumla bu yıl da yönetim ve idame giderleri ile vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanacak tutarlar en düşük düzeyde tutularak artırılan 150.773,04 TL vakıf amaçlarına yapılması gereken tutarın üzerindeki yapılan amaçlara yönelik harcamaların karşılanmasında kullanılmıştır.

Gerçekleşen bu gelir ve gider durumu, Vakfın vergi muafiyeti koşullarını ihlal etmediğini, aksine amaçların gerçekleştirilmesi bakımından son derece verimli bir yıl geçirdiğini göstermektedir.

Vakfın, tam bir tutarlılık ve kararlılık içinde gerçekleştirdiği bu hizmetleriyle, ülkenin en çok gereksinim duyduğu eğitim ve sağlık konularında oldukça etkin bir şekilde Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyetleri olduğu açıktır.

B-   HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ

İşletmenin rapor ekinde sunulan 31.12.2015 tarihli gelir tablosunun incelenmesinde görüleceği üzere, iş potansiyeli yaratılamadığından finansman yönünden vakfa destek sağlayacak sonuçlara ulaşılamamıştır.

Bu nedenle, Vakıf yönetimince alınan 09.12.2015 tarihli karar söz konusu iktisadi işletmenin tasfiyesine karar verilmiş ve işletmenin vergi dairesindeki mükellefiyet kaydı silinmiştir.

IV- SONUÇ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı’nın ve Vakfa bağlı iktisadi işletmenin 2015 yılı faaliyetleri ile hesaplarının tarafımızdan incelenmesi sonucu;

1-    Vakfın, 2015 yılında vergi muafiyeti koşullarını ihlal etmediği,

2-    Vakfın muhasebe kayıtlarının muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun tutulduğu ve kayıtların dayanağı olan belgelerin Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bulunduğu, iktisadi işletmenin herhangi bir faaliyetinin olmadığı,

3-    Vakfın bu yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Devletin sağlık ve eğitim alanlarındaki kamu hizmeti yükünü önemli ölçüde azalttığı,

tespit edilmiştir.

 

 

                                                                                                                                                                   Cemali ÖZKAN

                                                                                             Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1-    Vakfa Ait 31.12.2015 Tarihli Bilanço

2-    Vakfa Ait 31.12.2015 Tarihli Gelir Tablosu

3-    İktisadi İşletmeye Ait 31.12.2015 Tarihli Bilanço

4-    İktisadi İşletmeye Ait 31.12.2015 Tarihli Gelir Tablosu

5-    Vakfa Ait 2015 Takvim Yılı Kesin Bütçesi

6-    YMM Tasdik Sözleşmesi

7-    Faaliyet Belgesi

                                       

Duyurular

YENİ YIL MESAJI

Yeni yıl yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. Ümit ediyoruz ki 2019 yılı geride bıraktığımız yıldan daha güzel, birlik beraberlik içinde ve eğitim, bilimle daha çok akademik başarılarla dolu geçen bir yıl olur. Dileğiyle ....