Makaleler

Teftiş Raporu

VAKFIMIZIN 2009-2014 YILLARI ARASI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞA İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNCELENMESİ SONUCU GELEN TEFTİŞ RAPORU
TEFTİŞ 0TEFTİŞŞ

Denetim Kurulu Raporu

  

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

 KONU : 2018 Yılı Denetim Raporu.

               Deneticisi bulunduğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfının defter ve gelir gider belgeleri üzerinde 2019 Ocak ayında yapmış olduğumuz 2018 Yılına ait denetim neticesinde,

               I- Muhasebe Kayıtları Üzerinde Yapılan İnceleme:

                Vakıf gerekli yevmiye, büyük defter ve envanter defterlerinin açılışlarının yasal süresinde notere tasdik ettirilerek, işlemlerin muhasebe tekniğine uygun olarak bilgisayar ile yürütüldüğü görülmüştür. Ödemeler banka kanalı ile yapıldığın dan kasa defteri tutulmamış ayrıca işlemlerin yürütülmesi için gerekli görülen belgeler hazırlanıp dosyalanmış ve Yönetim Kurulu Karar Defteri ile yardımcı defterler tutulmuştur. 2018 yılı içersin de Yönetim Kurulu 22 toplantı yapmış olup alınan kararların uygulandığı görülmüştür.

               II- Gelir gider hesabı ile bilançoların incelenmesi     :

              Vakıfın 2018 yılı faaliyetlerini gösteren Bilanço, Gelir tabloları Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen örneklere göre hazırlanmıştır.

Vakfın 2018   Yılı Gelirleri                                             T u t a r ı         TL:

1- Kira Gelirleri                                                                                97.041,64-

2- Faiz Gelirleri                                                                                75.286,10-

3- Bağış Gelirleri                                                                         2.111.058,00-

4- Diğer Gelirler                                                                                402,86-                                  

                                             TOPLAM                                     2.283.788,60-

Vakfın 2018 Yılı Giderleri :                                                                    T u t a r ı           TL

1- Yönetim ve İdame Giderleri                                                                              387.977,95-

2- Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri                                                                2.128.056,47-

                                                           TOPLAM                                                  2.516.034,42-

                        Vakfın kesin bütçesinde görüldüğü gibi 232.245,82 TL Gider fazlası ile kapatmıştır. Bu gider fazlasının tamamı Yönetim ve İdame giderlerinden elde edilen tasarruf dan sağlandığı görülmüştür. Vakfın Resmi Senedinde ve yasa da bu gelirin 2/3’ü olan %66 ünü Vakfın amaçlarına, 1/3 ü olan %34 sının Vakfın Yönetim ve İdame giderlerine harcanacağı belirtilmiş, 2018 yılında Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde gelirin %93,18’ünü Vakfın amaçlarına, %16,99’sinin Yönetim ve İdame giderlerine harcandığı, Yönetim ve idame giderlerinden yapılan tasarrufun Amaca yönelik giderlere ilaveten harcandığı görülmüştür.

                        Vakfın 2018 yılı sonu Banka bakiyesi 420.928,77 liradır.  

           Sonuç ve Kanaatimiz :

                        Yaptığımız denetim sonucunda, Vakfın 2018 yılı hesaplarının bilgisayarla düzenli bir şekilde yürütüldüğü, kayıtların mevzuata uygun olarak tutulduğu, evrakların düzenli bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür. Başta Vakfın Yönetim Kurulu ve Yönetim Merkezi çalışanları ile Vakfa maddi ve manevi hizmette bulunan herkese teşekkür eder başarılar dileriz.

                              Doç. Dr. Sait SAĞER                          Prof. Dr. M.Koray GÜMÜŞTAŞ           

                                         Üye                                                       Üye

                                                             

                                                           Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ 

                                                                        Başkan

         

Mali Müşavir Raporu


RAPOR SAYISI  : YMM-06103374-501-19/01

RAPOR EKLERİ : Raporun sonuna listelenmiştir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

 

 

 

İNCELEMEYİ YAPAN

 

YEMİNLİ MALİ

 

MÜŞAVİRİN

Adı ve Soyadı

Cemali ÖZKAN

Bağlı Olduğu Oda /
Oda Sicil No

İzmir YMM Odası/ 614

Büro Adresi

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. Lider Centrio, (B) Blok, No:4/86 Bayraklı/İZMİR

Telefon Numarası

(232) 351 19 07

Faks Numarası

(232) 351 19 08

E – Mail Adresi

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

DAYANAK

SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi

24.01.2019

Sayısı

YMM-35103374-2019-35-C/04828

BAKANLAR KURULU

 

KARARI İLE VERGİ

 

MUAFİYETİ TANINAN

 

VAKFIN

Unvanı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Adresi

Kocamustafapaşa Cad. Ertek Apt. No:88

Kat:1 D:3                       Fatih / İSTANBUL

Vergi Dairesi            

Beyazıt

Vergi No                      

206 004 9530

Faaliyet Konusu

Fakültede verilen tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Telefon No

(212) 589 42 92 – 586 15 67- 589 42 92

Faks No

(212) 529 96 66

İNCELEME DÖNEMİ

01.01.2018- 31.12.2018

SONUÇ

Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.

 


 

I-  GENEL BİLGİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, Kocamustafapaşa Caddesi, No:88 Ertek Apt. Kat:1 D:3 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyetini sürdürmekte olup, 1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin önderliğinde kurulmuştur.

Vakıf, 28.09.1989 gün 89/14601 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Bakanlar Kurulu’nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” statüsüne alınmıştır.

Vakfın kurucularının ad ve soyadları ile ikametgâh adresleri aşağıdaki gibidir.

A D I       V E     S   O Y A   D I

E V     A   D R E S İ

Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ

Vefat Etti

Prof. Dr. Cem'i DEMİROĞLU

Vefat Etti

Prof. Dr. Derviş MANİZADE

Vefat Etti

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU

Vefat Etti

Prof. Dr. Dilek ÖNEL

Vefat Etti

Prof. Dr. Erol DÜREN

Söltaş Evleri No:1 Levent / İSTANBUL

Vakfın amacı, Vakıf Resmi Senedinin 4. maddesinde;

“- Günün ileri metotlarını izleyebilecek, yetenekli, Atatürk Devriminin ülkülerine bağlı, milli karaktere sahip öğrenci ve uzman yetiştirmek,

-      Fakülte araştırma gayretlerini maddi ve manevi desteklemek,

-      Konusunda uygun yayın yapmak,

-      Fakülte Sağlık tesislerinin (Cerrahpaşa Hastanesinin), gelişmesini, yeni cihazlarla donatılmasını ve gerekirse yenilerinin kurulmasını sağlamak,

-      Araştırma, teşvik, konferansına ve seminerler düzenlemek, uluslararası faaliyetlere iştirak etmek,

-      Türkiye'nin sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi yolunda çalışma yapmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek,”

şeklinde belirlenmiştir.

Vakfın, 31.12.2018 tarihli bilançoda da yer aldığı üzere Öz Kaynak tutarı 659.631,10 TL’dir.

Vakfın organları, Vakıf Resmi Senedinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1. a)Mütevelliler Kurulu,
  2. b)Yönetim Kurulu,
  3. c)Denetim Kurulu,
  4. d)Müdürlük,
  5. e)Teftiş Makamı.

Vakfın Mütevelliler Kurulu, yukarıda belirtilen kurucu üyelerden yaşayanların dışında İstanbul Üniversitesi Rektörü veya belirleyeceği yardımcısı ile Fakülte Dekanı ve Fakülte bünyesinde mevcut tüm kürsülerin kürsü kurucularınca ve okul ve enstitülerin yönetim kurullarınca seçilen birer temsilciden oluşmaktadır.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

A D I       S O Y A D I

G Ö R   E V İ

Prof. Dr. M. Sait GÖNEN

Başkan

Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN

Başkan Vekili

Prof. Dr. M. Kamil KAYNAK

Genel Sekreter

Prof. Dr. Ayhan DEVİREN

Muhasip Üye

Prof. Dr. Bora BARUTÇU

Veznedar Üye

Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN

Üye

Prof. Dr. Levent SALTIK

Üye

Prof. Dr. Erol DÜREN

Üye

Prof. Dr. Bülent ÖNAL

Üye

II-    USUL İNCELEMELERİ

Vakfın inceleme döneminde kullandığı yasal defterlerinin tasdik bilgileri ile muhasebe sorumlusu ve incelemenin yasal dayanağı ile ilgili bilgiler şöyledir.

A-   DEFTER TASDİK BİLGİLERİ

Vakıf tüzel kişiliğinin ve sahibi olduğu iktisadi işletmenin 2018 yılında kullandığı yasal defterlere ilişkin tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir.

1-    Vakıf Tüzel Kişiliği

Y A   S A L       D E F   T E R İ N

T Ü R Ü

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ

YEVMİYE NO

Yevmiye Defteri

İstanbul 34. Noteri

13.12.2017

31976

Büyük Defter

İstanbul 34. Noteri

13.12.2017

31977

Envanter Defteri

İstanbul 34. Noteri

13.12.2017

31978

Karar Defteri

İstanbul 38. Noteri

12.10.2016

02719

Görüldüğü gibi, yasal defterlerin tamamı süresi içerisinde tasdik ettirilmiştir.

Ayrıca, defter kayıtları muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutulmuş olup bu kayıtların dayanağı olan belgeler de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçerli nitelikte görülmüştür.

B-   MUHASEBE SORUMLUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Vakfın muhasebesi, Vakıf bünyesinde İstanbul SMMM Odasının 2701 sicil numaralı üyesi SMMM Namık GÖKYAR tarafından bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

 

 

C-    İNCELEMENİN YASAL DAYANAĞI

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20. maddesinde, gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınabileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğinin “1.5 Gelirlerin Harcanma Şekli” başlıklı bölümünde, “vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanun’un 20. maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerektiği” belirtilmiştir.

Bu bölümde ayrıca, vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarların hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamayacağı, ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanmasının olanaklı olduğu hususuna da yer verilmiştir.

Aynı Genel Tebliğin "3.2. Gönderilecek Mali Tablolar ve Raporlar” başlıklı bölümünde de “Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir tablosu ile yıllık faaliyetlerin kesin sonuçlarını gösteren kesin bütçenin birer örneğinin, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Maliye Bakanlığı’na gönderileceği, faaliyet raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğ esaslarına uygun olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerektiği, yeminli mali müşavire onaylattırılmadan gönderilen belgelerin hiç gönderilmemiş sayılacağı” açıklanmıştır.

Bu “Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu”, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20. maddesi ile yukarıda sözü edilen Genel Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine bir örneği ekli 24.01.2019 tarih ve YMM-35103374-2019-35-C/04828 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi”ne dayanılarak düzenlenmiştir.

III-  HESAP İNCELEMELERİ

A-    YIL İÇİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER

Vakfın yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, inceleme döneminde Resmi Senedinde yazılı amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği görülmüştür. Vakfın gelirleri genel olarak kira, faiz, sosyal faaliyet gelirleri ve şartlı bağışlardan oluşmaktadır.

Vakıfça 2017 yılında elde edilen gelirler, kaynaklarına göre aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

GELİRİN TÜRÜ

TUTARI

Bağış Gelirleri

2.111.058,00

Faiz Gelirleri

75.286,10

Kira Gelirleri

97.041,64

Diğer Gelirler

402,86

T O P   L A M

2.283.788,60

Görüldüğü üzere, Vakıf 2018 yılında 2.283.788,60 TL brüt gelir elde etmiştir.

B-  YIL İÇİNDE YAPILAN HARCAMALAR

Vakfın defter ve belgeleri üzerinde tarafımdan yapılan incelemeler sonucu aynı yıl içinde ana başlıklar itibariyle aşağıdaki harcamaların yapıldığı görülmüştür.

GİDERİN TÜRÜ

TUTARI

Yönetim ve İdame Giderleri

    387.977,95

Amaca Yönelik Giderler

2.128.056,47

TOPLAM

2.516.034,42

Tablolardan da anlaşılacağı üzere, Vakıf Yönetimince yıl içinde yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara 387.977,95 TL, Vakıf amaçlarına yönelik harcamalara ise toplam 2.128.056,47 TL harcama yapılmıştır. Bu suretle yıl içinde yapılan harcamalar toplamı (387.977,95+2.128.056,47=) 2.516.034,42 TL olmuştur.

Buna göre, (2.516.034,42 – 2.283.788,60=) 232.245,82 TL sonraki yıla gider fazlası olarak devretmiştir. Bu fazlalık, aşağıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tamamen yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecekken harcanmayan kısımdan oluşmaktadır.

2.1-   Yönetim ve İdame Giderleri

4962 sayılı Kanunun 20. maddesine ve 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de yapılan açıklamalara göre, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerdennetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecek tutar brüt gelirlerin (1/3)’ü kadar olup bu da (2.283.788,60x 1/3=) 761.262,87 TL’dir.

İnceleme döneminde yönetim ve idame giderlerine 387.977,95 TL harcanmıştır. Bu tutar, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin (387.977,95/ 2.283.788,60=) %16.99’ine karşılık gelmektedir.

Görüldüğü gibi, Vakıf yönetiminin yönetim ve idame giderlerine yasal olarak harcayabileceği tutarın (761.262,87 TL) oldukça altında bir tutarda (387.977,95TL) harcama yaptığı görülmektedir.

Böylece, Vakıf Yönetiminin basiretli bir iş adamı gibi davranması sonucu bu dönemde yönetim ve idame giderlerine harcanabilecekken harcanmayarak vakıf amaçlarına harcanabilecek (761.262,87 – 387.977,95=) 373.284,92 TL tutarında bir ek kaynak yaratılmıştır. Bu tutarın tamamı yıl içinde Vakıf amaçlarına harcanmıştır.

2.2-   Amaca Yönelik Harcamalar

Yukarıda anılan mevzuata göre yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az (2/3)’ünün resmi senette yazılı vakıf amaçlarına harcanması gerekmektedir.

Bu durumda, yıl içinde edilen brüt gelirlerin en az (2.283.788,60 x 2/3=) 1.522.525,74 TL’sinin amaçlarına harcamış olması gerekmektedir.

Bu dönemde, yıl içinde elde edilen gelirlerden Vakıf amaçlarına fiilen harcanan tutar 2.128.056,47 TL’dir. Bu tutar, yasal olarak harcanması gereken tutardan (2.128.056,47 – 1.522.525,74=) 605.530,73TL fazladır.Yukarıda açıklandığı üzere bu tutarın 373.284,92 TL’si, yönetim ve idame giderlerine harcanabilecekken harcanmayan tutarlardan karşılanmıştır.

Amaçlara harcanan miktar, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin (2.128.056,47/ 2.283.788,60=) %93,18’ine karşılık gelmektedir. Görüldüğü üzere, amaçlara yapılan harcama oranı, olması gereken oranın (%66,67) oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Vakfın amaçlarına yönelik harcamalar; Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hizmet kalitesinin artırılması için yapılan tıbbi malzeme alımı, bakım onarım giderleri, burslar, gereksinim duyulan tıbbi personel ücretleri ve fakülteye demirbaş alımı gibi diğer harcamalardan oluşmaktadır.

Bu dönemde, 96 tıp fakültesi öğrencisine toplam 130.950,00 TL burs ödemesi olarak eğitim amaçlı harcama da yapılmıştır.

1-   Yıllık Brüt Gelirler ve Harcamalar İle İlgili Değerlendirme

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Vakfın 2018 yılı brüt gelirleri toplamı 2.283.788,60 TL’dir. Yıl içinde yönetim ve idame giderlerine 387.977,95 TL, amaçlara ise 2.128.056,47 TL olmak üzere toplam (387.977,95 + 2.128.056,47=) 2.516.034,42 TL harcama yapılmıştır.

Raporun (III-A/2) bölümünde yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, önceki yıllarda olduğu gibi örnek bir tutumla bu yıl da yönetim ve idame giderleri ile vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanacak tutarlar en düşük düzeyde tutularak 373.284,92 TL artırılmıştır. Bu tutarın tamamı yıl içinde amaçlara harcanmıştır.

Gerçekleşen bu gelir ve gider durumu, Vakfın vergi muafiyeti koşullarını ihlal etmediğini, aksine amaçların gerçekleştirilmesi bakımından son derece verimli bir yıl geçirdiğini göstermektedir.

Vakfın, tam bir tutarlılık ve kararlılık içinde gerçekleştirdiği bu hizmetleriyle, ülkenin en çok gereksinim duyduğu eğitim ve sağlık konularında oldukça etkin bir şekilde Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyetleri olduğu açıktır.

IV- SONUÇ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı’nın 2018 yılı faaliyetleri ile hesaplarının tarafımızdan incelenmesi sonucu;

1-    Vakfın, 2018 yılında vergi muafiyeti koşullarını ihlal etmediği,

2-    Vakfın muhasebe kayıtlarının muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun tutulduğu ve kayıtların dayanağı olan belgelerin Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bulunduğu,

3-    Vakfın bu yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Devletin sağlık ve eğitim alanlarındaki kamu hizmeti yükünü önemli ölçüde azalttığı, tespit edilmiştir.

 

 

Cemali ÖZKAN

                                                                                                              Yeminli Mali Müşavir

 

 

EKLER:

1-    Vakfa Ait 31.12.2018 Tarihli Bilanço

2-    Vakfa Ait 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu

3-    Vakfa Ait 2018 Takvim Yılı Kesin Bütçesi

4-    YMM Tasdik Sözleşmesi

5-    Faaliyet Belgesi

                

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 FAALİYET RAPORU

MÜTEVELLİLER KURULU

DEĞERLİ ÜYELERİ

 

                        Vakfımızın Olağan Mütevelli Kurul Toplantısına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, toplantımızın Fakültemize yararlı olmasını dileriz.

 

                        Sayın Üyeler,

 

                        Resmi Senedimizin 7’nci maddesi;

                       

                        Hayatta olan Kurucu Üyelerin dışında İstanbul Üniversitesi Sayın Rektörü ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sayın Dekanı Mütevelliler Kurulu Tabi üyesidir. Diğer Üyelerimiz kürsülerin Kürsü Kurullarınca seçilmiş temsilcilerden oluşmaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da Başkanı’dır. Hükmü doğrultusunda faaliyetini sürdüren Vakfımız;

                        25 Mart 2015 tarihinde yaptığı Mütevelli Kurul Toplantısında Üyeler arasından 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu yasanın verdiği yetki çerçevesinde kendi arasında görev bölümü yaparak;

                         Başkan                                :           Prof.Dr. Özgün ENVER

                      Başkan Vekili                       :           Prof.Dr.A.Gökhan AKKAN

                        Genel Sekreter                   :           Prof.Dr.Nail YILMAZ

                        Muhasip Üye                    :          Prof.Dr.Ayhan DEVİREN

                        Veznedar Üye                     :           Prof.Dr.Yalçın TÜZÜN

                        Üye                                       :           Prof.Dr. Erol DÜREN

                        Üye                                        :           Prof.Dr. Seyfettin ULUDAĞ

                        Üye                                        :           Prof.Dr.M.Kamil KAYNAK

                        Üye                                        :           Prof.Dr.Bora BARUTÇU

çalışmalarını  sürdürmüşlerdir.

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Vakfımızdan herhangi bir ücret almadan

görev yapmaktadırlar.

 

25 Mart 2015 tarihinde yapılan Mütevelliler Kurulu toplantısında seçilen;

                       

Denetim Kurulu Üyeleri   :

                        Başkan                                 :           Prof. Dr. Hidayet SARI

                        Üye                                        :           Prof. Dr. İbrahim ADALETLİ

                        Üye                                        :           Doç.Dr. Suphi VEHİD  olarak seçilmişlerdir.

 

 

                        Sayın Üyeler;

 

                        Vakfımız 29/04/1972 tarihinde kurulmuş ve bu tarihten itibaren de Fakültemize imkanları doğrultusunda hizmet vermektedir.

 

                        Bu zaman sürecinde günün koşullarına veya çıkan yasalara istinaden 3 kez senet tadili yapılmış en son şekli 5072 sayılı yasaya uyumlu olarak mahkemece 13/12/2004 tarihinde kabul edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

 

                       

Bu geçen zamanda;

 

Resmi Senedimizin amaçları doğrultusunda Tıp Eğitimine, hasta hizmetine,

bilimsel çalışmalara ve öğrenci etkinliklerine destek vermiş, günlük acil işlerin çözümünde de bütçe imkanları dahilinde fakültemize yardımcı olmuş amacının dışına hiçbir zaman çıkmamıştır.

                       

            Muhasebemiz, Maliye Bakanlığı onaylı Tek Düzen Hesap sistemine göre bilgisayarla tutulmakta, gelir ve giderler günlük olarak işlenmektedir.

 

                        Vergiler, SSK primleri, aksatılmadan gününden önce ödenmektedir.

 

Vakfımızın her türlü faaliyeti, hesapları ve ödenen faturalar sizler adına Denetim

Kurulu tarafından titizlikle incelenmekte, yasa gereği de; Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri, Maliye Bakanlığı adına Yeminli Mali Müşavir, gerektiğinde Maliye Kontrolörleri tarafından denetlenmektedir.

 

                     Vakfımız 2009-2014 tarihleri arasına ait evrakları Vakıflar Başmüfettişi tarafından 2015 yılı Aralık ayı içersin de Denetlemeden geçmiştir.

           

 

 

 

 

 

Ayrıca hesaplarımız, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bilgisi dahilin de

isteyen Kurum veya kişiye de açıktır.

 

                        Yönetim Kurulumuz, ayda bir defa, gerektiğinde daha sık toplanarak, Vakfımıza gelen talep ve faturaları inceleyerek karar altına almakta ve alınan kararlar karar defterine yazılıp imzalandıktan sonra işlemler veya ödemeler yapılmaktadır.

 

                        Yönetim merkezinde vezne ve nakit kullanılmamakta, ödemeler çekle veya talimatla doğrudan ilgili firmaya yapılmakta, çekler veya talimatlar, en az biri Yönetim Kurulunun imza yetkisine haiz üyesi olmak üzere 3(üç) kişi tarafından imzalanmaktadır.

 

Bağışlar ve gelirler doğrudan bankaya yatırılmakta veya Vakıf görevlisi

tarafın dan bağış makbuzu anında kesilerek, tahsilat yapılmakta ve hemen bankaya götürülmektedir.

 

                        Banka kasa olarak kullanılmaktadır.  Vakıf belgeleri dışında banka kayıtlarından zamana bağlı olmaksızın kontrol edilme imkanı vermektedir.              

 

Günlük ödemelerimiz doğal olarak cari (vadesiz) hesaptan yapılmaktadır. Bu

 Hesap da bulunan nakit, ödeme tarihleri dikkate alınarak kısa vadeli de olsa aynı hesap numarasında repo yapılarak değerlendirilmiştir.

 

                        Mevduat hesaplarımızı 30-45 günlük vadelerde, repolar ise hafta ve tatil günleri

dikkate alınarak l ile l0 günlük olarak yapılmıştır.

 

            Özetlemek gerekirse, Vakfımızın nakitleri risklere meydan vermeden en iyi şekilde değerlendirilmiştir.

 

Döviz olarak gelen bağışlar çoğunlukla şartlı bağış olarak gelmekte ve ödemeleri

de kısa vadede ve genelde döviz karşılığı TL olarak yapılmaktadır.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKFIMIZIN GAYRİMENKULLERİ:

 

1-27,05,1982 tarihinde bağışlanan Kumrulu Sokak No:6 Cihangir/Taksim

adresinde bulunan 40m² üzerinde 3 katlı yığma ev, bağışçının 2008 Temmuz ayında vefatı üzerine intifa hakkı da Vakfımıza geçmiştir. Birer oda ve mutfaktan oluşan bina zemin ve 3 kat olup, hepsinde kiracı olup, aylık yaklaşık 1.550,00TL kira gelmektedir.

 

2- 20,09,1984 tarihinde bağışlanan Kartaltepe Mah. Şükrü kanatlı Sk.

Tonja Apt. D.9 Kartaltepe/Bakırköy adresinde bulunan 70 m2 daire aylık 900,00 TL kira getirmektedir.

 

3- 2005 Yılında Vakfımıza bağış olarak intikal eden İş Hanındaki hissemiz, gerekli

yasal işlemler sonucunda 28,02,2006 tarihinde; Kasımpaşa Camii Kebir Dörtkuyu Cad. Üçler İş hanı 5 odalı ikinci kat ve pasaj girişi 1 dükkan Vakfımıza ait olmuştur. Vakfımıza intikal eden katta bulunan bürolar ile girişteki dükkan kiracıları ile bize devredilmiştir.

 

                        2015 Yılı itibari ile hepsinde kiracı mevcut olup yaklaşık 3.800,00 TL aylık kira getirmektedir.

           

                        4- 2008 yılında Sayın Mübeyyen ÖZÇOLPAN Sakarya İli Hendek İlçesi Ankara Caddesinde bulunan ve Tapunun 31 pafta, 81 ada, 28 parsel sayıda kayıtlı 202 m², 30dm² yüzölçümlü kargir iki katlı gayrimenkulünü İstanbul 34. Noterliğinde 17213 yevmiye no ile  kayıtlı olarak 16-06-2008 tarihinde DÜZENLEME ŞEKLİNDE MİRAS SÖZLEŞMESİ ile 08,12,2015 tarihinde vefat etmesi sonucu tapu kayıt işlemleri ile mahkeme işlemleri tarafımızdan başlatılmıştır.

                       

NAKİL ARAÇLARIMIZ:

Plaka No                               Modeli                                   Cinsi

 

34 BR 8740                          2005 Megan                                    Binek Oto

34 EJ 0739                           2008 Megan                                    Binek Oto

34 FJ 6745                           2008 Mercedes                    Ambulans

           

Araçların kullandığı yakıtların hastanenin kendi imkanları doğrultusunda

karşılanmaktadır.

                        Onarım ve periyodik bakımları (acil durumlar hariç) Resmi Servislerinde yaptırılmakta sigortaları ve vergileri zamanında aksatılmadan ödenmektedir.

 

                       

VAKFIMIZIN 2015 YILI GELİRLERİ

  1. 1)Kira Gelirleri :                          74.309,70 TL
  2. 2)Faiz Gelirleri :                          38.166,97 TL
  3. 3)Bağış       1.349.374,02 TL
  4. 4)Diğer Gelirler :                             675,11 TL
 
 
 

GELİR TOPLAMI                          1.459.118,87 TL

 

 

 

                        Bağışların yapılmasını destekleyen Öğretim Üyeleri ile bağışçılarımıza teşekkür ederiz.

 

                        GİDERLERİMİZ

 

                        - Faaliyet Giderleri :

                        - Yönetim ve İdame Giderleri

 

olarak iki ana başlıkta değerlendirilmektedir.

 

                        Vergi Muafiyeti olan Vakıflarda 4962 sayılı Kanunun 20. maddesi gereği, yıl içindeki tüm gelirlerin 3/1 Yönetim ve İdame giderlerine, 3/2’si Vakıf amaçları doğrultusunda harcama zorunluluğu vardır. Özellikle Vakıf Amaçları doğrultusunda yapılan harcamalardaki eksiklik, bir çok çalışma ve araştırma sonunda Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen Vergi Muafiyetinin kaldırılmasına neden olduğundan Vakfımız, bu orana hassasiyetle uymaktadır. Vakfın amaçları arasında bütçe imkanları içinde teşhis ve tedavide gerekli cihaz alımları da vardır.

                                    Vakfımızın Yönetim ve İdame giderleri her zaman %33 ün çok altında olmuştur. Amaca yönelik harcamalarımız ise yasanın öngördüğü yüzdenin çok üstünde olmaktadır.

 

                        Bu oranlar Vakfımızın, fakültemize olan katkısının göstergesidir.

           

 

 

YÖNETİM VE İDAME GİDERLERİ :

 

                        A- Yönetim Merkezi Genel Giderleri                       18.620,96 TL

                        B-  Personel ( SSK – Vergi ) giderleri                   301.978,96 TL

                        C- Kira Giderleri                                                          15.000,00 TL

                        TOPLAM                                                                    335.599,92 TL

olarak gerçekleşmiştir.

 

                                     

FAALİYET GİDERLERİ :

 

                   A-Tıbbi Malzeme Alımı                              285.170,28 TL

                   B- Bakım – Onarım Giderleri                         256.751,81 TL

                   C- Birimlerde Çalışan Personel Gid.               329.865,89 TL

                   D- Öğrenci Bursları                                       86.070,00 TL

                   E- Demirbaş ve Benzeri Giderler                  318.367,21 TL

                   F- Gelir Getirici Giderler                                 23.849,28 TL

                   G- Yayıncılık Giderleri                                      5.550,00 TL

                     H- Vergi ve Resmi Harçlar                                  10.988,63 TL

                     I-   Diğer Giderler                                                   9.472,24 TL

             Faaliyet Giderlerinin Toplamı                          1.326.085,34 TL

 

 

 

VAKFIN 2015 YILI TOPLAM GİDERİ

                  

                     Yönetim ve İdame Giderleri                      335.599,92 TL

                   Faaliyet Giderleri                                      1.326.085,34 TL

                    TOPLAM                                                1.661.685,26 TL

2015 YILINDA  GELİR-GİDER İCMALİ

                   Gelirler Toplamı                                     1.459.118,87 TL

                   Giderler Toplamı                                     1.661.685,26 TL

                    Gider Fazlası                                              202.566,39 TL

 

 

 

GELİR – GİDER ORAN TABLOSU

 

Faaliyet Giderleri                               1.326.085,34        %  90,88

Yönetim ve İdame Giderleri                   335.599,92        %  23,00

TOPLAM                                                   1.661.685,26        % 113,88

 

 

Sayın Üyeler, Vakfımızın öğrencilere vermiş olduğu burslar ile ilgili ise,

 

        

Bilindiği gibi sizlerin yaptığı bağışlarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim

gören öğrencilere Vakfımız aracılığı ile burs verilmektedir.

 

Ayrıca, sağlık ve ekonomik yönden güç durumda olan öğrencilere ders kitabı,

ilaç, kırtasiye vb. yardımlar yapılmaktadır.

 

                   Bursiyerlerin seçimi, 4 kişilik komisyon tarafından öğrencilerle tek tek görüşülerek Başarı, ailenin ekonomik durumu, başka kurumlardan aldığı burslar gibi birçok konu araştırılarak yapılmakta idi ancak Öğretim görevlilerinden kesilen bursların düşmesi ve Vakfımız imkanlarının sınırlı olması sebebiyle  2015 yılında mezun olan ve sınıfta kalan öğrencilerin yerine kontenjan 28 bursiyer ilave yapılmıştır

                   Vakıf Yönetim Kurulu  burs miktarının aylık 100.00TL’den aylık 120,00TL  olarak ödenmesine karar vermiştir. 2015 öğretim yılında karşılıksız 86 öğrenciye burs verilmiş olup bunun karşılığında ise 86.070,00 TL burs ödemesi yapılmıştır.

.

                   Zaman ve emek veren komisyon ile bağış yapan tüm Öğretim Üyelerine

teşekkür ederiz.

 

                   Genel Kurul Toplantısından önce inceleme yapabilmeniz ve çalışmalarla ilgili bilgi edinmeniz için gönderilen dosya da  Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporu  ile 31/12/2015 tarihi itibariyle Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe ile 2016  yılı tahmini bütçesi  sizlere sunulmuştur.

Hep birlikte sağlıklı ve başarılı olmak dileklerimizle saygılar sunarız.

         Prof.Dr. Nail YILMAZ                   Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN

            Yönetim  Kurulu                            Yönetim  Kurulu

           Genel Sekreteri                           Başkan Yardımcısı

           

 

Duyurular

Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Birl....